Nghiên cứu khoa học Sinh viên

30/05/2024

Bài Nghiên cứu khoa học 2024 đạt Giải ba Viện Ngôn ngữ nước ngoài FBU: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học-tài chính ngân hàng Hà Nội

Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học-tài chính ngân hàng