Viện Ngôn ngữ nước ngoài có chức năng tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, hợp tác với bên ngoài về lĩnh vực chuyên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc theo các quy chế của Trường và các quy định pháp luật hiện hành; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc Viện.

1. Về Đào tạo

Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học và các học phần: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh công nghệ thông tin, Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Tiếng Anh Luật kinh tế cho toàn trường.

Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và theo dõi quá trình giảng dạy của Viện Ngôn ngữ nước ngoài theo các quy chế của Trường;

Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra nội bộ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng của Viện Ngôn ngữ nước ngoài theo các quy chế của Trường;

Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lí;

Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Viện đào tạo.

2. Về Nghiên cứu khoa học

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Ngôn ngữ nước ngoài; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở đào tạo Ngoại ngữ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp có sử dụng nguồn lao động yêu cầu trình độ ngoại ngữ… để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giáo viên và sinh viên;

Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Viện Ngôn ngữ nước ngoài tiến hành.

3. Hợp tác với các tổ chức, đơn vị bên ngoài

Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Viện Ngôn ngữ nước ngoài theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc do Viện quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và các lĩnh vực liên quan.