Chi Bộ

Viện Ngôn ngữ nước ngoài

Đ/c Phạm Hồng Phượng

Chức vụ: Bí thư Chi bộ Viện Ngôn ngữ nước ngoài