Viện Ngôn ngữ nước ngoài thực hiện theo Triết lí Giáo dục và Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Triết lý giáo dục:

“Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Thái độ đúng mực, kiến thức sâu rộng, kỹ năng đa dạng”

Giá trị cốt lõi:

  • Phát triển học thuật mang tính dân chủ cao;
  • Mở rộng cơ hội cho người học;
  • Không tiêu cực học đường;
  • Minh bạch, thượng tôn pháp luật và cam kết;
  • Chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả;
  • Năng động, sáng tạo và cẩn trọng;
  • Thích ứng đa dạng để vượt khó.